NLFR

Bronchitis/(Broncho)pneumonie

Escherichia coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida, Mycoplasma spp., eventueel anaëroben

De essentie

Lijst van vergunde producten.
Dit voor de betreffende diersoort + indicatie. Deze lijst is mogelijks onvolledig (bijv. nieuw vergunde producten hier nog niet vermeld) of niet volledig in overeenstemming met de op heden gecommercialiseerde producten (bijv. bij tijdelijke of permanente onbeschikbaarheden). Voor een actueel overzicht van vergunde en gecommercialiseerde producten kunt u zich wenden tot de geneesmiddelendatabank van het federaal geneesmiddelenagentschap (FAGG) via https://geneesmiddelendatabank.fagg-afmps.be/#/query/veterinary/
Indien u de vergunningshouder bent van een nieuw vergund product, gelieve dan contact met ons op te nemen, zodat wij uw product kunnen toevoegen. Ook wanneer één van uw producten definitief van de markt verdwenen is, vragen wij u om ons hiervan op de hoogte te brengen.